ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de algemene voorwaarden voor wat Barbara van Stein te bieden heeft, goed door.

Klik op de link die betrekking heeft op jouw aankoop.

 


 

Algemene voorwaarden trainingen, dag- of 2-daagse workshops

Versie geldig vanaf 20 juli 2023

Identiteit van de ondernemer
Barbara van Stein
Lauwers 16
2631 NN Nootdorp
06 28 58 74 04
info@barbaravanstein.nl
KVK: 273330099
BTW: NL002044282B10

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Barbara van Stein, gevestigd in Nootdorp en ingeschreven bij de KVK onder nummer 273330099.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft trainingen, dag- of 2-daagse workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een trainingen, dag- of 2-daagse workshops komt tot stand door het indienen van een aanmeldformulier door de deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Barbara van Stein.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 Alle trainingen of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen in het atelier van Barbara van Stein.
2.2 Barbara van Stein behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je een bevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per training, dag- of 2-daagse workshop is er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal deelnemers is maximaal 5 per training, dag- of 2-daagse workshop. Zodra een training, dag- of 2-daagse workshop vol zit, wordt de inschrijving (automatisch) gesloten en is het niet meer mogelijk (via de website) een plek te boeken.
2.5 Als een training, dag- of 2-daagse workshop vol zit, kun je Barbara mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van jouw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende training, dag- of 2-daagse workshop]’. Vermeld daarbij jouw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neemt Barbara van Stein zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving ben je akkoord met de algemene voorwaarden. 
2.7 Barbara van Stein behoudt zich altijd het recht om de trainingen, dag- of 2-daagse workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Artikel 3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Alleen trainingsdagen van trainingen met een duur langer dan 6 maanden kunnen worden ingehaald op een nader te bepalen moment met een maximum van 1 keer per jaar. Hiervoor zal dan 2-2,5 uur worden gereserveerd voor een 1 op 1 sessie. Deze sessies zijn korter van duur, maar intensiever. Het is niet mogelijk om de gehele dag en dus het gehele programma in te halen.
3.3 Afmelding voor een dagworkshop of een 2-daagse:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen  tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Afmelding voor een training met een duur van 6 maanden of langer:
Deze afmeldingen kunnen alleen door telefonisch overleg met Barbara van Stein tot stand komen. Reeds gedane betalingen, ongeacht de tijdsduur voorafgaand aan de startdatum, worden pas gerestitueerd na overeenstemming met beide partijen over de afmelding. Terugbetaling vindt alleen plaats indien beide partijen met elkaar gesproken hebben.

Artikel 4. Annulering/verplaatsing door Barbara van Stein
4.1 Barbara van Stein is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden trainingen, dag- of 2-daagse workshops te annuleren. Mocht een training, dag- of 2-daagse workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Barbara van Stein is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training, dag- of 2-daagse workshop de datum te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de trainingen, dag- of 2-daagse workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Barbara van Stein is gerechtigd bij ziekte de aangeboden trainingen, dag- of 2-daagse workshops te verplaatsen naar een andere datum.
4.4 De trainingen, dag- of 2-daagse workshops vinden alleen plaats bij minimaal 3 deelnemers. Bij minder deelnemers gaan de jaartrainingen, dag- of 2-daagse workshops niet door.

Artikel 5: Betaling
De deelnemer dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Barbara van Stein.

Artikel 6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een training, dag- of 2-daagse workshops? Neem dan contact met Barbara van Stein op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.
6.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Barbara van Stein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de trainingen, dag- of 2-daagse workshops.
7.2 Tijdens de trainingen, dag- of 2-daagse workshops wordt regelmatig gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Barbara van Stein is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken zodra er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf, lijm of inkt.

Artikel 8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan tenzij alle partijen, deelnemers inclusief Barbara van Stein, overeenstemming geven. De deelnemer is niet gerechtigd trainings-, workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Barbara van Stein toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Geschillen
Op overeenkomsten tussen Barbara van Stein en de deelnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de deelnemer woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 10: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de deelnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Barbara van Stein.


Algemene voorwaarden Winkelproducten

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Barbara van Stein, gevestigd in Nootdorp en ingeschreven bij de KVK onder nummer 273330099.

Versie geldig vanaf 20 juli 2023

Identiteit van de ondernemer
Barbara van Stein
Lauwers 16
2631 NN Nootdorp
06 28 58 74 04
info@barbaravanstein.nl
KVK: 273330099
BTW: NL002044282B10

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en bestellingen tussen ondernemer en klant. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien de algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, dan zal de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden zoveel mogelijk worden benaderd in de nieuwe situatie. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Door het plaatsen van een bestelling bij Barbara van Stein geeft de klant aan op de hoogte te zijn van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van verzending;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

• optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 3: De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het e-mailadres en telefoonnummer van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4: Herroepingsrecht

Bij levering van producten: Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 72 uur, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 5: Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan is retourneren binnen Nederland gratis en worden de verzendkosten alleen vergoed als de klant de complete bestelling geretourneerd. Als slechts een deel van de bestelling wordt geretourneerd dan worden de verzendkosten van de ‘heenweg’ niet vergoedt. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontvangen van geretourneerde producten, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 6: Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals eerder omschreven. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 7: De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wanneer de fabrikant tussentijds de prijzen verhoogd. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8: Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 72 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

• De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9: Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding conform eerder beschreven zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan bij plaatsing van de bestelling tenzij anders is overeengekomen met de ondernemer. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11: Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 72 uur volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13: Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.